Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 100 miljoner euro på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Obligationslånet emitteras den 5 december 2014 med förfallodag den 5 december 2019. Obligationslånet löper till fast ränta med en årlig kupongränta på 1,00%.

Obligationen kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på koncernens hemsida på http://www.electrolux.com/long-term-bond-issues/.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2014 klockan 11.00 (CET).