Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Obligationslånet emitteras den 20 november 2012 med förfallodag den 20 november 2017. Av obligationslånet löper 100 miljoner kronor till fast ränta med en årlig kupong på 2,625% och 400 miljoner kronor till rörlig ränta.

Obligationen kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på koncernens hemsida på www.electrolux.com/long-term-bond-issues/.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2012 klockan 08.00 (CET).