Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 3 000 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Två obligationslån emitteras den 9 mars 2020 med förfallodag den 9 mars 2022. Det ena obligationslånet uppgår till 250 miljoner kronor och löper till fast ränta med en årlig kupong på 0,405%. Det andra obligationslånet uppgår till 2 750 miljoner kronor och löper till rörlig ränta.

Obligationerna kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionerna finns på koncernens hemsida på http://www.electroluxgroup.com/en/long-term-bond-issues-363/.

För mer information vänligen kontakta Åsa Öhman, Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 08.00 CET.