Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 1 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Två obligationslån, vardera om 750 miljoner kronor, emitteras den 19 november 2019 med förfallodag den 19 november 2024. Det ena obligationslånet löper till fast ränta med en årlig kupong på 0,885% och det andra till rörlig ränta.

Obligationerna kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionerna finns på koncernens hemsida på http://www.electroluxgroup.com/en/long-term-bond-issues-363/.

För mer information vänligen kontakta Daniel Frykholm, Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 0800 CET.