Electrolux styrelse föreslår utdelning av Electrolux Professional AB

AB Electrolux (”Electrolux”) offentliggjorde i januari 2019 att bolaget förberedde en avknoppning och utdelning av affärsområdet Professionella Produkter. Styrelsen har därför idag beslutat att föreslå att en extra bolagstämma den 21 februari 2020 beslutar om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”) till Electrolux aktieägare.

Avsikten är att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm under det första kvartalet 2020. Utdelningen av aktierna i Electrolux Professional förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea-reglerna*. Utdelningen innebär att Electrolux aktieägare kommer att erhålla aktier i Electrolux Professional i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i Electrolux. En aktie av serie A i Electrolux ger rätt till en aktie av serie A i Electrolux Professional och en aktie av serie B i Electrolux ger rätt till en aktie av serie B i Electrolux Professional.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Electrolux Professional.

En uppdelning av Electrolux-koncernen samt en utdelning och notering av aktierna i Electrolux Professional har möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över tid och kommer att möjliggöra för båda bolagen att fokusera på sina respektive möjligheter att skapa lönsam tillväxt. Som ett separat noterat bolag förväntas Electrolux Professional öka fokus, kundnytta och utvecklingsmöjligheter. Under ledning av en separat ledningsgrupp och styrelse samt med egen tillgång till kapital förväntas separationen även möjliggöra för Electrolux Professional att framgångsrikt kunna realisera sina strategier. Vidare är Electrolux och Electrolux Professional som separata bolag bättre positionerade för att möta de olika faktorer som driver efterfrågan och de utmaningar som ställs på deras respektive slutmarknader. En notering ger också nuvarande och nya investerare möjlighet att investera direkt i Electrolux Professional.

Electrolux har i samråd med sina fyra största aktieägare (Investor AB, Alecta, Swedbank Robur Fonder och AMF – Försäkring och Fonder) utsett Kai Wärn till styrelseordförande i Electrolux Professional, och Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels och Carsten Voigtländer till styrelseledamöter. Alberto Zanata, nuvarande affärsområdeschef för Professionella Produkter, har utsetts till VD och koncernchef för Electrolux Professional.

”De utsedda styrelseledamöterna har bred och långtgående internationell industriell och finansiell erfarenhet inom områden och geografier som anses vara viktiga för Electrolux Professional. Vi anser att de är väl positionerade att hjälpa Electrolux Professional att nå sin fulla potential som ett fristående bolag” säger Staffan Bohman, styrelseordförande i Electrolux. Se nedan för ytterligare information om styrelseledamöterna.

Möjligheten till omvandling av A-aktier i Electrolux kommer av praktiska skäl vara begränsad under tiden fram till utdelningen av Electrolux Professional, och begäran om omvandling måste vara bolaget tillhanda senast den 17 februari 2020, för att omvandlingen ska kunna registreras innan utdelningen.

Affärsområdet Professionella Produkter kommer att redovisas som avvecklad verksamhet i delårsrapporten för det fjärde kvartalet. Rapporten kommer att publiceras den 31 januari 2020.

Ytterligare information till Electrolux aktieägare om den föreslagna utdelningen av aktierna i Electrolux Professional kommer att publiceras i en informationsbroschyr på Electrolux hemsida www.electroluxgroup.com den 31 januari 2020.

Kai Wärn är koncernchef och VD samt medlem i koncernledningen för Husqvarna AB. Han är även styrelseledamot i Husqvarna AB och AB Electrolux. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. Kai Wärn, född 1959, är svensk medborgare.

Lorna Donatone är tillförordnad regionchef för Sodexo i Latinamerika och landschef för Chile samt medlem i koncernledningen för Sodexo. Hon har meddelat att hon kommer att lämna sina uppdrag i Sodexo i slutet av 2019. Hon har en MBA från Texas Christian University i USA och en kandidatexamen i Management från Tulane University i USA. Lorna Donatone, född 1957, är amerikansk medborgare.

Hans Ola Meyer är ekonomi- och finansdirektör och medlem i koncernledningen för Atlas Copco AB. Han är även styrelseledamot i Upplands Motor Holding AB. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige. Hans Ola Meyer, född 1955, är svensk medborgare.

Daniel Nodhäll är Chef Noterade Bolag och medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Han är även styrelseledamot i Husqvarna AB och Saab AB. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige. Daniel Nodhäll, född 1978, är svensk medborgare.

Martine Snels är ledamot i GEA Group AG’s Executive Board och ansvarig för Regions & Countries, Sales & Services för GEA-koncernen. Hon har en masterexamen i agronomieteknik från Koninklijke universitet Leuven, Campus Geel i Belgien och studerade matematik vid Antwerpens universitet i Belgien. Martine Snels, född 1969, är belgisk medborgare.

Carsten Voigtländer är verksam som oberoende rådgivare och är styrelseledamot i Arbonia AG och BBC-Group AG i Schweiz, INNIO GmbH i Österrike och Friedhelm Loh Group i Tyskland. Han är även vice ordförande i Saurer Group i Kina. Han har en teknologie doktorsexamen i simulering av process- och systemteknik från Braunschweigs tekniska universitet i Tyskland. Carsten Voigtländer, född 1963, är tysk medborgare.

*Lex Asea innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare utan att någon omedelbar beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (istället fördelas aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna i moderbolaget ut på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).

För mer information vänligen kontakta Daniel Frykholm, Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2019 kl. 16:00 CET.