Electrolux lanserar ramverk för gröna obligationer för klimatinvesteringar och andra miljöprojekt

AB Electrolux lanserar idag ett ramverk för gröna obligationer. Avsikten är att ta in medel som öronmärks för investeringar som bidrar till en minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet. Ramverket är utformat för att ge investerare på obligationsmarknaden möjlighet att rikta medel specifikt till industriella projekt med positiv klimatpåverkan eller andra miljömässiga fördelar.

Intäkterna kommer att användas för att finansiera eller återfinansiera projekt som omfattas av de miljörelaterade delarna av Electrolux hållbarhetsramverk. Detta kan innefatta investeringar i forskning och utveckling för att förbättra produkternas energi- eller vattenförbrukning, utveckling av återvunna material, utfasning av kylmedel med hög växthuseffekt, minskad energi- eller vattenförbrukning vid Electrolux fabriker, samt ökad användning av förnybar energi, till exempel genom att installera solpaneler.

”Vi är mycket glada att kunna komplettera vår finansiering med lån som ger investerare transparens kring vilka projekt de finansierar och vilken miljöpåverkan de medför”, säger Therese Friberg, Ekonomi- och finansdirektör på Electrolux. ”Electrolux är ledande inom hållbarhet i vitvarubranschen och har därför goda möjligheter att erbjuda ett trovärdigt alternativ på det här området. Vi tror att det här ramverket kommer att röna särskilt intresse på marknaden eftersom våra gröna obligationer är inriktade på industriella och FoU-projekt, som har stor potential att hjälpa oss minska vår klimatpåverkan”.

Electrolux satte 2018 upp nya klimatmål, godkända av organisationen Science Based Targets initiative. Ambitionen är att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 80% samt utsläpp från produkter med 25% till och med 2025. Electrolux har fått ett flertal oberoende erkännanden för sitt arbete. I år blev Electrolux för tredje året i rad inkluderat på CDP:s A-lista för sina insatser mot klimatförändringar. Electrolux har också 12 år i rad utnämnts som hållbarhetsledare i kategorin hushållsprodukter i Dow Jones globala hållbarhetsindex DJSI World.

Det nya ramverket har utvecklats tillsammans med SEB i linje med branschstandarden Green Bond Principles 2018. Projekt som kan komma i fråga för finansiering är sådana som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet. Ramverket har genomgått en oberoende utvärdering av centret för internationell klimatforskning, Cicero. Läs mer här.

I syfte att ge investerare och andra intressenter möjlighet att följa utvecklingen av Electrolux utfärdande av gröna obligationer, samt för att ge insyn i hur medlen används, kommer Electrolux årligen att presentera en Green Bond Impact Report.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.