Electrolux kapitalmarknadsdag 2017

Electrolux VD Jonas Samuelson och andra medlemmar i företagsledningen ger idag på företagets kapitalmarknadsdag en uppdatering av koncernens strategi och affärsutveckling, samt en överblick av det rådande marknadsläget och de allmänna förväntningarna inför nästa år.

”Vi är mycket nöjda med förbättringen av vår rörelsemarginal. Den ger oss goda förutsättningar att ta nästa steg mot riktad tillväxt och att över en konjunkturcykel nå Electrolux finansiella mål om en rörelsemarginal på minst 6 procent och en tillväxt på 4 procent”, säger Jonas Samuelson. ”Vi kommer under dagen att belysa hur Electrolux strategiska ramverk kopplar ihop vår affärsmodell för bättre kundupplevelser med ett tydligt företagssyfte: Shape living for the better. Vi ser fram emot att visa ett antal exempel på hur vi arbetar med detta inom affärsverksamheten”.

Den positiva efterfrågeutvecklingen på flertalet marknader hittills i år förväntas fortsätta under 2018. Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa bedöms öka med 1-2 procent under 2018, med tillväxt i flertalet länder. Efterfrågan på vitvaror i Nordamerika är fortsatt god och förväntas växa med 2-3 procent. Återhämtningen på marknaden i Latinamerika bedöms fortsätta, med en tillväxt på 3-5 procent. Marknaden i Australien förväntas öka med 1-2 procent och utsikterna för efterfrågan i Sydostasien är fortsatt positiva.

Den organiska utvecklingen förväntas bidra positivt till koncernens resultat under 2018 som ett resultat av mixförbättringar genom fortsatt optimering av produktportföljen och produktlanseringar. Detta kommer i kombination med volymtillväxt att motverka negativa effekter av prispress på marknaden. Kostnadseffektiviseringar förväntas bidra positivt till resultatet, trots ökade satsningar på marknadsföring och produktutveckling inom de affärsområden som fokuserar på riktad tillväxt. Dessa kostnadseffektiviseringar förväntas motverka ökade kostnader för råmaterial. Kostnaderna för råmaterial beräknas i nuläget öka med cirka 1 miljard kronor, med en osäkerhetsfaktor på +/-200 miljoner kronor.

Investeringsnivån kommer under de kommande tre till fyra åren att höjas för att öka satsningarna på riktad tillväxt, främst i Nordamerika och i Latinamerika. De ökade investeringarna avser främst produktplattformar, automation och innovation. Koncernens totala investeringar ökar till cirka 6 miljarder kronor för 2018.

Vid nuvarande valutakurser beräknas negativa transaktionseffekter bli 150 miljoner kronor för 2018, medan valutaomräkningseffekterna i stort bedöms bli oförändrade.

Utöver VD Jonas Samuelson kommer presentationer att hållas av Anna Ohlsson-Leijon, CFO, Jan Brockmann, COO, Alan Shaw, chef för Vitvaror Nordamerika, Ola Nilsson, chef för Hemmiljö och småapparater, Lars Hygrell, marknadsdirektör, David Cronström, chef för Strategy & Ecosystem och Alberto Zanata, chef för Professionella Produkter.

För mer information kontakta:

Merton Kaplan, Investor Relations, 08-738 70 06

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.