Electrolux kapitalmarknadsdag 2016

Electrolux VD Jonas Samuelson och andra medlemmar i företagsledningen ger idag på kapitalmarknadsdagen en lägesuppdatering av koncernens strategi, samt en överblick av det rådande marknadsläget och de allmänna förväntningarna inför året.

Electrolux strategi ligger fast och bygger på fyra fokusområden: lönsam tillväxt, innovation, effektiv verksamhet samt kompetensutveckling och ledarskap. Under dagen ges exempel på hur Electrolux skapar uthållig lönsamhet genom innovativa produkter som stärker konsumentupplevelsen, och genom en effektiv verksamhet där fokus ligger på kostnader, kvalitet och flexibilitet i tillverkningen.

En övergripande beskrivning av utvecklingen för Electrolux verksamheter kommer att ges. Marknadstrenderna för de två största affärsområdena, Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika, bedöms vara fortsatt positiva under 2016. Den tidigare kommunicerade marknadsprognosen är oförändrad: den västeuropeiska marknaden förväntas växa med 2-3 procent och den nordamerikanska marknaden med 3-4 procent. En fortsatt svag makroekonomisk utveckling i Brasilien förväntas inverka negativt på marknadsvolymerna och på Electrolux verksamhet i regionen. Professionella Produkter fortsätter att uppvisa en stabil utveckling. Åtgärder genomförs för att återställa lönsamheten inom Dammsugare och småapparater, samt i Kina.

Andra faktorer som förväntas påverka Electrolux under 2016 är en positiv pris/mix-utveckling. Negativa valutaeffekter, framförallt i Brasilien, kommer också fortsatt att kompenseras genom prishöjningar. Vid nuvarande valutakurser beräknas de negativa transaktionseffekterna till cirka 2 miljarder kronor för 2016. Kostnaderna för råmaterial förväntas fortsätta att visa en nedåtgående trend och den positiva effekten på resultatet för 2016, jämfört med föregående år, bedöms till cirka 750 Mkr. Kostnadsbesparingar beräknas till cirka 750 miljoner kronor för helåret. Satsningarna inom FoU, design och marknadsföring fortsätter för att Electrolux ska kunna utveckla de bästa produkterna på marknaden och nå visionen att vara det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, medarbetare och aktieägare.

Utöver VD Jonas Samuelson kommer presentationer att hållas av Tomas Eliasson, CFO, Jan Brockmann, COO, Dan Arler, chef för Vitvaror EMEA, Ruy Hirschheimer, chef för Vitvaror Latinamerika, samt Mike Putt, chef för Australien och Nya Zeeland.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2016 klockan 08.00 (CET).