Electrolux justerar utdelningspolicy och föreslår utbetalning med 17 kronor per aktie genom ett inlösenförfarande

Electrolux offentliggör, efter en översyn av sin kapitalstruktur, en justerad utdelningspolicy på cirka 50% av årets resultat, ett förslag om ett automatiskt inlösenförfarande om 17 kronor per aktie och en avsikt att fatta beslut om återköp av aktier över tid.

“Electrolux har under de senaste åren genererat ett starkt kassaflöde genom förbättrad lönsamhet och hög kapitaleffektivitet, trots stora investeringar i att stärka bolagets produkt- och serviceerbjudande liksom i ökad interaktion med konsumenter för att stärka den organiska tillväxten”, säger Staffan Bohman, styrelseordförande i AB Electrolux.

”Styrelsen har gjort en grundlig översyn av koncernens strategiska planer och nuvarande kapitalstruktur med främsta prioritet att behålla en hög kapacitet för värdeskapande organiska investeringar och selektiva förvärv. Eftersom koncernens finansiella ställning idag är mycket stark, har styrelsen också beslutat att dela ut en större del av det värde som skapats till våra aktieägare.”

Baserat på översynen har styrelsen beslutat att justera utdelningspolicyn från det nuvarande målet om en utdelning som motsvarar minst 30% av årets resultat till cirka 50% av årets resultat.

Därutöver har styrelsen beslutat att föreslå en kontant utbetalning till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande under andra halvåret 2021.

Vidare avser styrelsen att, utöver ordinarie aktieutdelning, framöver föreslå att stämman fattar beslut om ökade återköp av aktier med efterföljande indragning av aktier. Som ett första steg avser styrelsen att använda bemyndigandet från årsstämman 2021 att återköpa aktier. Detaljer om omfattning och längd avseende framtida återköpsprogram kommer att meddelas om och när de beslutas.

“Styrelsens mål är att behålla en ”solid investment grade”-rating, såsom definierat av ledande ratinginstitut, vilket innebär att koncernens nettoskuld över tid inte bör överstiga två (2) gånger EBITDA. Den justerade policyn för aktieutdelningar, den föreslagna utbetalningen genom aktieinlösen och planerade återköp av aktier är viktiga delar för att uppnå en optimal kapitalstruktur för koncernen”, avslutar Staffan Bohman.

Information om det föreslagna inlösenförfarandet

Styrelsen har beslutat att föreslå att en extra bolagstämma fattar beslut om en utbetalning till aktieägarna om 17 kronor per aktie, motsvarande ett totalt belopp på cirka 4,9 miljarder kronor, genom ett automatiskt inlösenförfarande, varigenom varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 27 augusti 2021.

Föreslagen preliminär avstämningsdag för genomförande av uppdelningen av aktien är den 5 oktober 2021. Handel i inlösenaktier beräknas äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 6 oktober 2021 till och med den 22 oktober 2021, varefter inlösenaktien blir inlöst automatiskt. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas äga rum omkring den 28 oktober 2021, förutsatt godkännande av den extra bolagsstämman.

Kallelsen till den extra bolagsstämman inklusive de fullständiga villkoren för det föreslagna inlösenförfarandet kommer att offentliggöras omkring den 2 augusti 2021. Electrolux kommer också att publicera en informationsbroschyr om det föreslagna inlösenförfarandet på Electrolux hemsida www.electroluxgroup.com/egm2021 omkring den 2 augusti 2021.

Återköpsprogram

Som nämnts ovan är det styrelsens avsikt att till bolagstämmor under flera kommande år föreslå återköp av aktier med efterföljande indragning av aktier i syfte att minska Electrolux aktiekapital.

Som ett första steg avser styrelsen att under 2021 initiera ett återköpsprogram i samband med slutförandet av det automatiska inlösenförfarandet, genom att använda bemyndigandet från årsstämman 2021 att återköpa egna B-aktier upp till högst 10 procent av samtliga aktier utgivna av bolaget. Electrolux innehar för närvarande 21 522 858 egna B-aktier, motsvarande omkring 7,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

***

Electrolux Investor Relations hänvisar eventuella frågor hänförliga till detta offentliggörande till efter det att resultatet för det andra kvartalet 2021 har publicerats omkring klockan 08.00 CET den 20 juli. Telefonkonferensen om resultatet för andra kvartalet hålls samma dag klockan 09.00 CET.

För mer information kontakta:

Paul Palmstedt, Head of Corporate Communications & Affairs, 070-593 92 83

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021, kl.18.30 CET.