Electrolux förväntningar för 2017

Under 2017 fokuserar Electrolux på att lansera nya, innovativa produkter som ger förbättrade kundupplevelser, och fortsätter samtidigt att lägga stor vikt på kostnadseffektiviseringar. Marknadsefterfrågan på Electrolux största marknader, Europa och Nordamerika, förväntas öka något. 

Efterfrågan på marknaden i Europa har utvecklats positivt under 2016, dock under senare tid med vissa tecken på försvagning på somliga marknader, bland annat i Storbritannien. Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa förväntas visa måttlig tillväxt under helåret 2017 och öka med cirka 1 procent.

Den amerikanska marknaden för vitvaror har ökat under de senaste fyra åren och väntas visa en fortsatt stabil volymtillväxt om 2-3 procent under 2017. Fortsatt minskade disponibla hushållsinkomster i Brasilien och Argentina bedöms ha en negativ inverkan på marknadsvolymerna i dessa länder, som svarar för merparten av Electrolux försäljning i Latinamerika. Den sammantagna marknadsefterfrågan för Argentina och Brasilien förväntas minska med cirka 5 procent under 2017.

Arbetet med att öka effektiviteten inom verksamheterna fortsätter och löpande kostnadseffektiviseringar förväntas bidra positivt med cirka 1,6 Mdr för helåret 2017, exklusive effekter av förändringar i råmaterialkostnader och valutakurser. Electrolux investeringar under nästa år bedöms uppgå till cirka 4 Mdr.

Under 2016 har marknadspriserna för råmaterial successivt ökat och Electrolux kostnader för råmaterial, bedöms i nuläget öka med cirka 900 Mkr för 2017, baserat på förväntningar på marknadsutvecklingen.

Under 2016 har valutakursrörelserna varit volatila. Fluktuationerna tilltog under hösten för flera av Electrolux viktiga valutor, bland annat det egyptiska pundet, som släpptes fritt i början av november 2016. Vid nuvarande växelkurser beräknas negativa transaktionseffekter om cirka 250 Mkr påverka koncernen under 2017. Electrolux förväntar sig dock även positiva omräkningseffekter om 250 Mkr.

Electrolux fokus och prioritet är att nå en uthållig lönsamhet inom alla affärsområden, med målet att säkerställa en rörelsemarginal på minst 6 procent för koncernen över en konjunkturcykel. Innovativa produktlanseringar och optimering av produktportföljen ska i kombination med kostnadseffektiviseringar bidra till att skapa ökat värde för kunder, medarbetare och aktieägare.

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Electrolux pressjour: 08-657 65 07