Electrolux förväntningar för 2016

Den positiva utvecklingen på marknaderna för Electrolux största affärsområden Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika förväntas fortsätta under 2016 och den globala efterfrågan på vitvaror bedöms öka något.

Efterfrågan på vitvaror i Västeuropa förväntas fortsätta att visa en god utveckling och öka med 2-3% för helåret 2016. Efterfrågan i Östeuropa bedöms växa med cirka 2%, men det är mycket osäkert hur marknaderna i Ryssland och Ukraina kommer att utvecklas. Den amerikanska marknaden har visat tillväxt under de senaste tre åren och förväntas visa en fortsatt stabil förbättring och öka med 2-4% för 2016. En fortsatt svag makroekonomisk utveckling i Brasilien förväntas ha en negativ inverkan på marknadsvolymerna.

Andra faktorer som förväntas påverka Electrolux-koncernen under 2016 är en positiv pris/mix- utveckling. Negativa valutaeffekter, framförallt i Brasilien, kommer också fortsatt att kompenseras genom prishöjningar. Vid nuvarande valutakurser beräknas de negativa transaktionseffekterna till cirka 1 500 Mkr för 2016.

Kostnaderna för råmaterial förväntas fortsätta att visa en nedåtgående trend och den positiva effekten på resultatet för 2016, jämfört med föregående år, bedöms till cirka 550 Mkr. Kostnadsbesparingarna beräknas till cirka 750 Mkr för helåret 2016. Koncernens totala investeringar planeras ligga på en fortsatt stabil nivå på cirka 4 000 Mkr.

Satsningarna inom FoU, design och marknadsföring fortsätter för att Electrolux ska kunna utveckla de bästa produkterna på marknaden och nå visionen att vara det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, medarbetare och aktieägare

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 klockan 17.30 (CET).