Electrolux bolagsstämma 2003

(ELUX) Electrolux bolagsstämma hölls tisdagen den 22 april i Stockholm.

Rune Andersson, Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Hans Stråberg, Michael Treschow, Karel Vuursteen och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Barbara Thoralfsson.

Aktieutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 6:00 kr per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till den 25 april 2003 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC den 30 april 2003.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Rune Andersson till styrelsens ordförande. Jacob Wallenberg omvaldes som vice ordförande.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman om indragning 14.612.580 aktier av serie B som bolaget tidigare återköpt. Indragning av B-aktierna innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med 73.062.900 kronor. För att minska tidsåtgången för nedsättningen beslöt bolagsstämman vidare att emittera 14.612.580 C-aktier till nominellt belopp om 5 kronor per aktie till Svenska Handelsbanken, att lösa in dessa till motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor och att överföra 73.062.900 kronor från bolagets fria kapital till bolagets reservfond.

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade bolagsstämman styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Överlåtelse får ske endast i samband med företagsförvärv och då med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att ett nytt personaloptionsprogram införs för 2003. Programmet baseras på samma parametrar som optionsprogrammen för 2001 och 2002.

För att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla Electrolux åtaganden enligt 2003 års personaloptionsprogram har bolagsstämman också fattat beslut om överlåtelse av högst 3.000.000 egna B-aktier inom ramen för optionsprogrammet.

Med anledning av 2003 års- och tidigare personaloptionsprogram beslutade bolagsstämman att bolaget, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, kan överlåta högst 1.447.572 B-aktier för att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av 1998-2003 års program. Överlåtelse ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen inför kommande styrelseval ska ske på följande sätt. Styrelseordföranden ska under årets fjärde kvartal kontakta representanter för minst tre av de största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens ledning ska arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna ska offentliggöras så snart de utsetts.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2002 en omsättning på 133,2 miljarder kronor och 82.000 anställda.