Electrolux beslutar om återköp av egna aktier

Styrelsen i AB Electrolux har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 mars 2021 beslutat att återköpa maximalt 9 369 172 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under perioden 28 oktober 2021 fram till och med den 25 mars 2022 till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor.

”Vi genomför nu nästa steg i optimeringen av Electrolux kapitalstruktur i enlighet med offentliggörandet i juli detta år, varigenom vi överför en större del av det värde som skapats till våra aktieägare”, säger Staffan Bohman, styrelseordförande i AB Electrolux.

”Electrolux finansiella ställning är även efter de beslutade aktieåterköpen stark och ger handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten. Avsikten är att fortsätta genomföra återköp över tid, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie, och att fortsatt nedsätta Electrolux aktiekapital genom efterföljande indragningar av aktier”, avslutar Staffan Bohman.

Sedan den 19 juli 2021, då bolaget offentliggjorde en justerad utdelningspolicy på cirka 50% av årets resultat, har ett automatiskt inlösenförfarande om 17 kronor per aktie genomförts. Tillsammans med den ordinarie utdelningen innebär detta att totalt 25 kronor per aktie kommer att betalas ut till aktieägarna under 2021.

I enlighet med vad som kommunicerades då är det styrelsens mål att behålla en ”solid investment grade”-rating, som definierat av ledande ratinginstitut, vilket innebär att koncernens nettoskuld över tid inte bör överstiga två (2) gånger EBITDA.

Detaljer rörande återköpsprogrammet

Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av Exane BNP Paribas som, baserat på den handelsorder som Exane BNP Paribas fått av Electrolux, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Electrolux.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter (nedan “Regelverket”) samt i enlighet med MAR och Safe harbour-förordningen.
  1. Återköpen får genomföras mellan den 28 oktober 2021 och den 25 mars 2022.
  1. Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe harbour-förordningen.Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm, och därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i Safe harbour-förordningen iakttas.
  1. Maximalt får 9 369 172 B-aktier återköpas till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor. Bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  1. Betalning av aktier ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Electrolux uppgår till 308 920 308, varav 8 192 498 A-aktier och 300 727 810 B-aktier. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 21 522 858 egna B-aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande maximalt 10 procent av bolagets utgivna aktier

 

Denna information är sådan som Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius,Investor Relations, 070-590 80 72

Paul Palmstedt, Corporate Communications, 070-593 92 83