Electrolux årsstämma 2006

(ELUX) AB Electrolux årsstämma hölls måndagen den 24 april i Stockholm.

Peggy Bruzelius, Louis R. Hughes, Hans Stråberg, Caroline Sundewall, Barbara Milian Thoralfsson, Michael Treschow och Marcus Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter. Tom Johnstone, Aina Nilsson Ström and Karel Vursteen hade innan årsstämman avböjt omval. Antalet styrelseledamöter valda av årsstämman har därmed sjunkit till sju jämfört med de tio som valdes av stämman 2005.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för perioden till årsstämman 2010.

Aktieutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 7:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till den 27 april 2006 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC (Värdepapperscentralen) den 3 maj 2006.

Årsstämman beslutade att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna AB skall delas ut, varvid varje aktie i AB Electrolux skall medföra rätt till en aktie i Husqvarna AB. Innehavare av aktie av serie A i AB Electrolux skall erhålla aktie av serie A i Husqvarna AB och innehavare av aktie av serie B i AB Electrolux skall erhålla aktie av serie B i Husqvarna AB. Årsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätt till utdelning. Avstämningsdatum beräknas fastställas i slutet av maj 2006 och kommer då av Electrolux offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Årsstämman valde Michael Treschow till styrelsens ordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes Peggy Bruzelius till vice ordförande.

Arvoden
Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen. Arvoden om 4 275 000 kronor fördelas enligt följande. 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 500 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 437 500 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget och 525 000 kronor till arvoden för arbete i styrelsens utskott.
Arvode till revisorn betalas efter godkänd räkning.

Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram
Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006. Programmet för 2006 omfattar 160 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Electrolux, enligt villkor och riktlinjer kommunicerade i kallelsen till årsstämman.

Husqvarna prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram
Årsstämman beslutade att godkänna ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna föreslaget prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006. Programmet för 2006, som motsvarar Electrolux aktieprogram för 2006 omfattar 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Husqvarna-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Husqvarna, enligt villkor och riktlinjer kommunicerade i kallelsen till årsstämman.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände, i likhet med tidigare år, ett nytt program för återköp av A- och/eller B-aktier under tiden fram till den årsstämman 2007.

Syftet med det nu föreslagna återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier ska även kunna användas i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv samt bolagets optionsprogram för 2001-2003, aktieprogrammen 2004 och 2005.

Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tidpunkt registrerade kursintervallet.

Electrolux innehav av egna aktier uppgick per den 31 mars 2006 till 13 330 414 aktier av serie B, motsvarande 4,3 % av det totala antalet utestående aktier. Med beaktande av befintligt innehav kan återköp ske av högst 17 561 616 aktier.

I enlighet med förslaget från styrelsen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till årsstämman 2007, överlåta egna A- och B-aktier i samband med företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse ska vidare ske till ett lägsta pris per aktie, som motsvarar ett belopp i nära anslutning till kursen på berörd A- eller B-aktie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Stämman beslutade också om överlåtelse av återköpta egna B-aktier för att täcka de kostnader som kan uppkomma med anledning av tidigare incitamentsprogram för åren 2001-2004. Högst 900 000 aktier av serie B ska under tiden fram till nästa årsstämma kunna överlåtas på Stockholmsbörsen till gällande marknadspris för att täcka kommande kostnader för 2001-2003 års incitamentsprogram. Dessa kostnader utgörs i huvudsak av sociala avgifter. Stämman avslog styrelsens förslag om överlåtelse av återköpta egna B-aktier i anledning av Electrolux aktieprogram 2006. Styrelsen kommer istället att diskutera de andra vägar som finns för att säkra bolagets åtaganden enligt detta program.

Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning, som ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna tillsammans med styrelseordförande. Urvalet baseras på det kända röstetalet vid tidpunkten för offentliggörandet av representanterna, vilket ska ske sex månader före årsstämman 2007.

Valberedningen ska arbeta fram förslag till årsstämman 2007 avseende stämmoordförande, styrelsesammansättning, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt valberedning inför årsstämman 2008. Årsstämman beslutade även att bolaget ska bistå valberedningen med erforderliga personella resurser och svara för skäliga kostnader för externa konsulter som bedöms var nödvändiga för fullgörande av uppdraget.

För mer information
Electrolux pressjour, +46 8 657 6507.