Delårsrapport juli – september 2004

DELÅRSRAPPORT juli – september 2004

Stockholm den 20 oktober 2004

  • Nettoomsättningen uppgick de första nio månaderna till 92.031 Mkr (95.762) och nettoresultatet till 2.420 Mkr (3.624), motsvarande 8:05 kr (11:55) per aktie
  • Fortsatt starkt kassaflöde i både tredje kvartalet och för perioden som helhet
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet påverkades negativt av väsentligt högre materialpriser
  • Lägre resultat för Konsumentprodukter i Europa på grund av ökade satsningar på varumärkesbyggande och svagare efterfrågan på vissa marknader i Västeuropa
  • Bättre resultat för både Utomhusprodukter för konsument- marknaden och Professionella utomhusprodukter

Tredje Tredje Nio Nio
Mkr om ej annat kvartalet kvartalet månader månader
anges 2004 2003 Förändring 2004 2003 Förändring
Nettoomsättning 29.588 30.387 -2,6% 92.031 95.762 -3,9%
Rörelseresultat1) 1.092 1.320 -17,3% 3.577 5.527 -35,3%
Rörelseresultat
exkl. 1.698 5.238 -11,3%
jämförelsestörande
poster 1.368 -19,4% 5.905
Marginal, % 4,6 5,6 5,7 6,2
Resultat efter 1.286 3.307 -39,0%
finansiella
poster1) 944 -26,6% 5.418
Resultat efter
finansiella poster 1.664 4.968 -14,3%
exkl.
jämförelsestörande
poster 1.220 -26,7% 5.796
Marginal, % 4,1 5,5 5,4 6,1
Nettoresultat1) 677 767 -11,7% 2.420 3.624 -33,2%
Nettoresultat
exkl. 1.145 3.501 -12,5%
jämförelsestörande
poster 860 -24,9% 4.002
Nettoresultat per 2:50 8:05 -30,3%
aktie, kr1) 2) 2:35 -6,0% 11:55
Nettoresultat per
aktie, exkl. 3:70 11:65 -8,6%
jämförelsestörande
poster, kr2) 3:00 -18,9% 12:75
Värdeskapande 442 649 -207 2.395 2,659 -264
Avkastning på eget 12,9
capital, %1) 17,4
Avkastning på eget
kapital exkl. 18,6
jämförelsestörande
poster, % 19,2
1) Inklusive jämförelsestörande poster på -276 Mkr (-378) under tredje
kvartalet 2004 och -1.661 Mkr (-378) under de första nio
månaderna.
2) Beräknat på genomsnittligt antal aktier efter inlösen och återköp;
291,3 (312,2) miljoner aktier för tredje kvartalet och 300,7
(314,1) för de första nio månaderna.
Stockholm den 20 oktober 2004

Hans Stråberg
VD och koncernchef

Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Electrolux har i denna rapport tillämpat de redovisningsprinciper som
anges i not 1 i årsredovisningen för 2003, med undantag för ersättningar
till anställda.Den nya redovisningsrekommendationen RR 29, Ersättningar
till anställda, har införts från och med den 1 januari 2004. Ingen
omräkning av tidigare perioder har gjorts.

Telefonkonferens och presentationsmaterial

En telefonkonferens kommer att hållas den 20 oktober 2004 klockan 15.00
(CET) med VD och koncernchef Hans Stråberg och ekonomidirektör Fredrik
Rystedt. En presentation av koncernens resultat för tredje kvartalet
2004 finns tillgänglig på Electrolux hemsida: www.electrolux.com/
latestreport

Finansiella rapporter under 2005
Rapport 4:e kvartalet 2004 15 februari
Rapport 1:a kvartalet
och Bolagsstämma 20 april
Halvårsrapport 19 juli
Rapport 3:e kvartalet 25 oktober
För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på
www.electrolux.com/ir