Bolagsstyrningsrapport 2009

Viktiga händelser

  • En ny organisation under ledning av Keith McLoughlin har skapats för att tillfullo utnyttja koncernens globala närvaro och stordriftsfördelar inom produktutveckling, inköp och tillverkning inom vitvaror.
  • Två nya medlemmar i koncernledningen har utsetts: Kevin Scott, chef för Vitvaror Nordamerika, och Alberto Zanata, chef för Professionella Produkter.
  • Electrolux har ansökt om avnotering från Londonbörsen. Avnoteringen kommer att äga rum under första kvartalet 2010.

Electrolux-koncernen består av cirka 160 bolag, som bedriver verksamhet i över 50 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländ- ska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Rapporten har inte granskats av koncernens externa revisorer. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2009.