Bolagsstyrningsrapport 2008

Viktiga händelser

  • Tre nya medlemmar ingår i koncernledningen: Enderson Guimarães, Ruy Hirschheimer och Jonas Samuelson.
  • Hasse Johansson vald till ny styrelseledamot.
  • Årsstämman beslöt att A-aktieägare på begäran skulle få möjlighet att konvertera A-aktier till B-aktier.
  • I december fattade styrelsen beslut om minskning av antalet anställda med fler än 3 000 personer på grund av starkt vikande efterfrågan på marknaden.

Electrolux-koncernen består av över 160 bolag, som bedriver verksamhet i över 50 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska noterade aktiebolaget AB Electrolux. Bolagets primärnotering är i Stockholm på börsen NASDAQ OMX Stockholm.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk och svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Rapporten har inte granskats av koncernens externa revisorer. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2008.