Bolagsstyrningsrapport 2007

Händelser under 2007

  • Tre nya medlemmar ingår i koncernledningen.
  • Electrolux B-aktier är inte längre registrerade hos den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC). Programmet för depåbevis kvarstår.
  • Efter avregistreringen hos SEC fortsätter arbetet med internkontroll enligt Electrolux Control System (ECS).
  • Årsstämman valde Marcus Wallenberg till ny styrelseordförande.
  • Kapital har skiftats ut till aktieägarna genom inlösen av aktier.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen och Nordiska Börsens i Stockholm regelverk, inklusive svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Electrolux tillämpar koden. Denna bolagsstyrningsrapport upprättas som en del av kodtillämpningen. Rapporten har inte granskats av koncernens externa revisorer.

Electrolux redovisar inte några avvikelser från koden för räkenskapsåret 2007, förutom vad avser sammansättningen av styrelsens ersättningsutskott. För mer information, se sidan 91.