Avyttring av Memphis-fabrik skjuts upp

Avyttringen av Electrolux tillverkningsenhet i Memphis, Tennessee, USA, kommer inte att slutföras som förväntat eftersom köparen har begärt att skjuta på slutförandet av transaktionen till första halvåret 2023.

Som kommunicerades den 12 oktober 2022 hade Electrolux tecknat avtal om att avyttra Memphis-enheten för en kontant ersättning på 82,5 miljoner USD (ca 930 miljoner SEK), vilket förväntades slutföras under fjärde kvartalet 2022. Slutförande av transaktionen är fortfarande villkorat av ett antal olika faktorer.

Electrolux produktion i Memphis upphörde den 30 juni 2022 och verksamheten har överförts till den nya anläggningen i Springfield, Tennessee.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-19 21:00 CET.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, 070 590 80 72

Paul Palmstedt, Corp Communications, 070-593 92 83