Electrolux avyttrar Memphis-fabrik

Electrolux har tecknat avtal om att avyttra tillverkningsenheten i Memphis, Tennessee, USA, inklusive viss utrustning, för en kontant ersättning på 82,5 miljoner USD (cirka 930 Mkr).

Slutförande av transaktionen är villkorat av ett antal olika faktorer. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 82,5 miljoner USD (cirka 930 Mkr). Den uppskattade realisationsvinsten på 65,8 miljoner USD (cirka 740 Mkr) kommer att redovisas som en engångspost, vilket påverkar rörelseresultatet positivt för affärsområde Nordamerika, i samband med att transaktionen slutförs. Slutförandet och den positiva kassaflödeseffekten förväntas inträffa under det fjärde kvartalet 2022.

De slutliga rörelseresultat- och kassaflödeseffekterna kommer att avgöras av valutakursen på transaktionsdagen.

Electrolux produktion i Memphis upphörde den 30 juni 2022 och verksamheten har överförts till den nya anläggningen i Springfield, Tennessee.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-12 18:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Corp. Communications, +46 70 593 92 83