Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 45, 2021

Stockholm, 15 November, 2021

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 8 november – 12 november 2021 återköpt sammanlagt 591 124 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 9 369 172 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 2 800 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 27 oktober 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 oktober 2021 – 25 mars 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
08/11/2021 123 500 197.751 24 422 236,15
09/11/2021 160 400 197.006 31 599 794,48
10/11/2021 131 860 197.434 26 033 660,43
11/11/2021 87 682 201.209 17 642 425,07
12/11/2021 87 682 201.735 17 688 501,97

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Exane BNP Paribas för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 12 november 2021 till 22 825 275 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 308 920 308.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07