Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 30, 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 25 juli – 29 juli 2022 återköpt sammanlagt 462 085 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
25/07/2022 37 500 143,8458 5 394 217,50
26/07/2022 213 387 139,1588 29 694 678,86
27/07/2022 90 000 139,0196 12 511 764,00
28/07/2022 109 563 139,5728 15 292 014,69
29/07/2022 11 635 141,3520 1 644 630,52

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 29 juli 2022 till 10 341 806 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07