Årsstämma 2011 – Inför årsstämman

Årsstämman i AB Electrolux hölls den 31 mars 2011 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 mars 2011 och
  • anmäla sig till AB Electrolux senast fredagen den 25 mars 2011, varvid antalet biträden ska uppges.

Anmälan

Anmälan kan göras:

  • per brev under adress AB Electrolux, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd,
  • per telefon 08-518 015 52 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller
  • per fax 08-588 042 01.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 25 mars 2011 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till AB Electrolux, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Använd gärna det fullmaktsformulär som finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Inträdeskort och inregistrering

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut några dagar före stämman.

Inregistrering till stämman sker i Berwaldhallen från klockan 15.30. Dörrarna till stämmosalen öppnas klockan 16.30.

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2011

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 31 mars 2011 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

  • AB Electrolux
  • ATTN: Chefsjuristens kontor
  • 105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 10 februari 2011.