AB Electrolux föreslår återinförd utdelning på grund av återhämtning i vinst och kassaflöde

Efter att ha utvärderat företagets finansiella ställning och effekterna av coronaviruspandemin har styrelsen i AB Electrolux beslutat att föreslå en vinstutdelning om 7 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Electrolux har sett en väsentlig återhämtning av vinst och kassaflöde under tredje kvartalet, då uppdämd efterfrågan och statliga stimulansprogram som påverkat konsumtionsmönstren har lett till en positiv utveckling i samtliga affärsområden.

Den 23 mars 2020 drog styrelsen tillbaka sitt utdelningsförslag om 8,50 kronor per aktie inför årsstämman 2020 i ljuset av den då betydande osäkerheten avseende effekterna från spridningen av coronaviruset på medellång sikt. Därefter har dock, så som kommunicerades den 17 juli i rapporten för det andra kvartalet, marknadsefterfrågan börjat återhämta sig. I linje med utsikterna har efterfrågan varit fortsatt stark under tredje kvartalet. Electrolux bedömer att de negativa effekter som inledningsvis uppstod till följd av pandemin i stort kommer att vara återhämtade i rörelseresultatet för niomånadersperioden som löper till den 30 september, med en stark förbättring av kassaflödet. För fjärde kvartalet är visibiliteten begränsad eftersom efterfrågan kan komma att påverkas av flera faktorer – både positiva och negativa – men för närvarande förväntar sig Electrolux en gradvis normalisering av den finansiella utvecklingen.

Styrelsen har därför bedömt att en utdelning kan föreslås utan att riskera Electrolux finansiella ställning och kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 3 november 2020 för att besluta om ett förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 om 7 kronor per aktie, att betalas ut vid ett tillfälle. Styrelsen kommer också att föreslå att ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2020 införs i linje med dess ursprungliga förslag till årsstämman 2020.

Extrastämman kommer även att besluta om ett förslag från styrelsen att i bolagsordningen införa en möjlighet att tillåta poströstning samt att samla in fullmakter inför bolagsstämmor. Mer information om den extra stämman lämnas inom kort i en separat kallelse till stämman.

Electrolux delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 publiceras den 23 oktober 2020, omkring kl 0800 CET. Bolaget kommer då även att kommunicera uppdaterade helårsutsikter för marknaden och verksamheten.

För mer information kontakta:

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september kl. 0830 CET.