Valberedning utsedd inför AB Electrolux årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför AB Electrolux årsstämma 2024 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska AB Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023. Johan Forssell, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, Carina Silberg, Alecta, och Anders Hansson, AMF Tjänstepension och Fonder. I valberedningen ingår också Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i AB Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 27 mars 2024 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07