Valberedning 2021

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2021 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2020. Johan Forssell, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Carina Silberg, Alecta, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder. I valberedningen ingår också Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 25 mars 2021 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.