Valberedning 2015

Valberedningsledamöter inför årsstämma 2015.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 29 augusti 2014 och består av följande ledamöter:

  • Johan Forssell, Investor AB, ordförande i valberedningen
  • Kaj Thorén, Alecta
  • Mathias Leijon, Nordea Investment Funds
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Ronnie Leten, ordförande i Electrolux styrelse
  • Torben Ballegaard Sørensen, ledamot i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2015 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Electrolux årsstämma 2015 kommer att äga rum den 26 mars i Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.