Valberedning 2013

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2013

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2012 och består av följande ledamöter:

 • Petra Hedengran, Investor AB, ordförande i valberedningen
 • Kaj Thorén, Alecta
 • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
 • Johan Sidenmark, AMF
 • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux styrelse
 • Torben Ballegaard Sørensen, ledamot i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2013 avseende:

 • Ordförande vid stämman
 • Styrelse
 • Styrelsens ordförande
 • Styrelseledamöternas ersättning
 • I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Electrolux årsstämma 2013 kommer att äga rum den 26 mars i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.