Valberedning 2011

I enlighet med beslut på årsstämman i mars 2010 ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2010.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Petra Hedengran, Investor AB, ordförande i valberedningen.
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Peter Rudman, Nordeas fonder
  • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux styrelse
  • Peggy Bruzelius, vice ordförande i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2011 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

Årsstämman i AB Electrolux kommer att hållas torsdagen den 31 mars 2011 klockan 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
nominationcommittee@electrolux.com.