Valberedning 2010

I enlighet med beslut på årsstämman i mars 2009 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2009.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen.
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Carina Lundberg Markow, Folksamgruppen
  • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux styrelse
  • Peggy Bruzelius, vice ordförande i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2010 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode för bolagets revisor samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2010 kommer att äga rum den 30 mars i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Förslaget bör, för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen, ha inkommit senast den 26 januari 2010.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com