Valberedning 2009

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2008 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna och bolagets styrelseordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 april.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Anders Oscarsson, SEB Investment Management
  • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux
  • Peggy Bruzelius, vice ordförande i Electrolux

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2009 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2009 kommer att äga rum den 31 mars i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com