Utdelning och notering av Electrolux Professional AB (publ)

Den 21 februari 2020 beslutade årsstämman i AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) till Electrolux aktieägare. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har fastställts till den 19 mars 2020.

Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional delas ut, varvid en (1) aktie av serie A i Electrolux berättigar till en (1) aktie av serie A i Electrolux Professional och en (1) aktie av serie B i Electrolux berättigar till en (1) aktie av serie B i Electrolux Professional. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Electrolux på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Electrolux Professional.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Electrolux Professionals A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, innefattande bland annat Finansinspektionens godkännande av prospektet.

Sista dag för handel i Electrolux aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional är den 17 mars 2020. Från och med den 18 mars 2020 kommer Electrolux aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional.

Första dag för handel i Electrolux Professional beräknas bli måndagen den 23 mars 2020. Electrolux Professionals A-aktier kommer att handlas under kortnamnet EPRO A med ISIN-kod SE0013720018 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet EPRO B med ISIN-kod SE0013747870.

Prospekt för upptagande till handel av aktier i Electrolux Professional beräknas publiceras den 10 mars 2020. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Electrolux och Electrolux Professionals hemsidor.

Tidplan för utdelning och notering av Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm:

10 mars 2020:   Prospektet publiceras

11 mars 2020:      Investerardag för investerare, analytiker och mediarepresentanter (webcast event)

17 mars 2020:      Sista dag för handel i Electrolux aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

18 mars 2020:      Electrolux aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

19 mars 2020:   Avstämningsdag för utdelning av aktier i Electrolux Professional

23 mars 2020:   Beräknad första dag för handel i Electrolux Professionals aktier

För mer information kontakta:

Åsa Öhman, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars kl. 0802 CET.