Omvandling av aktier i AB Electrolux

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under september 2023 har på aktieägares begäran 364 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 35 680 362,9.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 283 077 393 aktier, varav 8 191 804 aktier av serie A och 274 885 589 aktier av serie B.

Informationen är sådan som Electrolux Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-29 16:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07