Omvandling av aktier

Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I april 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 250 000 A-aktier till B-aktier.

Omvandling av aktier minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är företaget skyldigt enligt lag att offentliggöra det.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet röster till 38 598 843.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 308 920 308 aktier, varav 8 563 125 är A-aktier och 300 357 183 är B-aktier.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2011 klockan 08.00 (CET).