Styrningsstruktur

This page is also available in English.

Electrolux strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaqs Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Styrningsstruktur

Styrningsstruktur

Electrolux strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll...

Läs mer

Bolagsordning för Aktiebolaget Electrolux (organisationsnummer 556009-4178). Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket.

Läs mer

Vid årsstämman 2018 valdes Deloitte AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2019. Auktoriserade revisorn Jan Berntsson är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.

Läs mer