Electrolux koncernen består av 146 bolag, som bedriver verksamhet i över 150 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Styrningsstruktur

Electrolux strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll…

Bolagsordning

Bolagsordning för Aktiebolaget Electrolux (organisationsnummer 556009-4178). Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket.

Externa revisorer

Vid årsstämman 2023 valdes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.