Electrolux visar på lägre utsläpp och investeringar för bättre klimatpåverkan i 2018 års hållbarhetsrapport

Electrolux rapporterade idag att företaget har minskat CO2-utsläppen från sin verksamhet med 66 procent sedan 2005. Företaget, som flera gånger utnämnts till hållbarhetsledare inom hushållsprodukter, visade också på hur stora investeringar i fabriker och nya produktplattformar kommer att bidra till möjligheterna att nå dess klimatmål.

I hållbarhetsrapporten för 2018, som publiceras idag, presenterar Electrolux fakta och siffror som visar på företagets framsteg mot sina mål inom nio prioriterade områden. Hela rapporten (på engelska) finns att läsa här.

Ett viktigt bidrag till den minskning av koldioxidutsläpp som har uppnåtts till och med 2018 kommer ifrån att 24 av Electrolux fabriker nu enbart köper el från förnybara energikällor. Företaget är på god väg att uppnå sitt mål att 2020 ha en 50-procentig andel förnybar energi i hela verksamheten. Andra initiativ och framgångar 2018 som lyfts fram i rapporten innefattar: klimatmål i linje med Parisavtalet som godkänts av organisationen Science Based Targets initiative, implementering av ett program för att bli av med all dumpning av avfall (Zero Landfill), samt en strategi för att öka det stöd som Electrolux stiftelse Food Foundation ger till samhällen runtom i världen.

Under 2018 investerade Electrolux 5,6 miljarder kronor i projekt för automation, digitalisering och nya produktplattformar vid sina fabriker, vilket också kommer att bidra till bättre hållbarhet i verksamheten. Som tidigare meddelats kommer dessa investeringar att fortsätta under de närmaste åren, med en förväntad total investeringsnivå om cirka 7 miljarder under 2019. Företaget ökade också sina satsningar på forskning och utveckling under 2018 till nästan 4 miljarder kronor, varav en tredjedel gick till hållbarhetsrelaterad produktutveckling.

”Dessa stora investeringar kommer att ge betydande besparingar både ekonomiskt och miljömässigt, och hjälper oss att undvika utsläpp av klimatgaser som motsvarar miljontals ton med koldioxid. Detta blir ett mycket stort bidrag till att uppnå våra klimatmål”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef. ”Jag är stolt över att våra nya klimatmål godkänts av Science Based Targets initiative. Detta stärker vår position som ett av de ledande bolagen i att agera mot klimatförändringar.”

Vidare kommer delar av Electrolux planerade investeringar att finansieras genom emission av så kallade gröna obligationer. Electrolux meddelade den 12 mars att bolaget lanserar ett ramverk för gröna obligationer, vilket ger investerare på obligationsmarknaden möjlighet att rikta medel specifikt till industriella projekt med positiv klimatpåverkan eller andra miljömässiga fördelar.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.