Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 2 500 Mkr på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Obligationslånet emitteras den 8 juni 2011 med förfallodag den 18 juni 2016. Av obligationslånet löper 1 500 Mkr till fast ränta med en årlig kupong på 4,5% och 1 000 Mkr till rörlig ränta.

Obligationen kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på koncernens hemsida http://goo.gl/JAHrw.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument .