Electrolux kommenterar kring spekulationer om förlikning

Electrolux kommenterar kring spekulationer om förlikning i fallet med GE Appliances.

Den 1 juli 2015 gav det amerikanska justitiedepartementet in ett klagomål till en federal domstol för att försöka stoppa genomförandet av Electrolux planerade förvärv av General Electrics vitvaruverksamhet. Electrolux motsätter sig detta eftersom Electrolux är övertygat om att genomförandet av förvärvet ökar konkurrensen och gynnar kunderna. Prövningen av förvärvet har därför fortsatt i en domstolsprocess. Huvudförhandling i målet började den 9 november 2015. Electrolux förväntar sig att domstolsförhandlingen kommer att avslutas i december och att domstolen kommer att meddela sitt beslut i slutet av året eller under januari 2016. Efter godkännande av berörda myndigheter och under förutsättning att domstolens beslut är positivt förväntas förvärvet genomföras snart därefter.

I vissa fall händer det att tvister av denna typ avslutas genom förlikning. Även om Electrolux kan vara berett att överväga en rimlig förlikning med det amerikanska justitiedepartementet, förs för närvarande inte några förlikningssamtal mellan Electrolux och justitiedepartementet. Givet frågans natur kan det inte uteslutas att förlikningsdiskussioner kan komma att inledas eller att parternas ombud inom ramen för rättegången kan komma att referera till sådana samtal. Eftersom det finns en inbyggd osäkerhet kring utfallet av sådana potentiella diskussioner, planerar inte Electrolux att lämna ytterligare kommentarer kring om samtal har påbörjats eller kommer att påbörjas, eller om statusen av dessa, förrän det är relevant att ge uppdateringar.

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 klockan 08.00 (CET).