Electrolux håller kapitalmarknadsdag

VD och koncernchef Keith McLoughlin kommer under dagens kapitalmarknadsdag att presentera koncernens strategi för att generera en uthållig lönsamhetsnivå. Ledningen kommer att presentera åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten inom verksamheten vilka beräknas ge årliga besparingar på 5,1 miljarder kronor, en ökning med 2,6 miljarder kronor jämfört med vad som tidigare har kommunicerats.

Dagens presentationer kommer att belysa att Electrolux huvudstrategi ligger fast men att aktiviteter ska genomföras i allt snabbare takt. Electrolux ska generera en uthållig lönsamhetsnivå genom att; ta vara på lönsamma tillväxtmöjligheter, snabba upp innovationstakten för nya produkter och fortsätta att förbättra kostnadseffektiviteten inom verksamheten genom att anpassa tillverkningskapaciteten, minska de fasta kostnaderna och i allt snabbare takt dra nytta av koncernens globala räckvidd och styrka.

I Nordamerika förväntas försäljningsvolymerna av vitvaror 2011 ligga 25% lägre än toppnoteringen år 2005. Motsvarande siffra för volymerna i Västeuropa är 15% lägre än toppnoteringen år 2006. Electrolux har märkbart påverkats av den försiktighet som konsumenterna på de mogna marknaderna visar. Samtidigt har ökade kostnader för råmaterial påverkat resultatet negativt. Nuvarande förväntningar är att kostnaderna för råmaterial fortsätter att negativt påverka 2012, men med mindre än hälften jämfört med förväntningarna på 2 miljarder kronor för 2011. För att anpassa kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen behöver ytterligare strukturåtgärder genomföras vilka beräknas ge årliga besparingar på cirka 1,6 miljarder kronor från och med 2016. Kostnaderna för dessa åtgärder uppgår till cirka 3,5 miljarder kronor. Samtidigt ska de fasta kostnaderna minska med cirka 500 miljoner kronor genom att bemanningen ses över i alla regioner. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas till cirka 500 miljoner kronor.

Aktiviteter för att dra nytta av koncernens globala räckvidd och styrka kommer att presenteras och exempel ges på hur Electrolux i allt snabbare takt tar till vara globala synergier, ökar modulariseringen och optimerar inköpen. Såsom  tidigare aviserats kommer kostnaderna för dessa initiativ att uppgå till totalt cirka 1 miljard kronor under 2011 och 2012. De årliga besparingarna beräknas till  cirka 3 miljarder kronor från och med 2015, vilket är 500 miljoner kronor högre än tidigare bedömning.

Exempel kommer att ges på hur Electrolux ska öka sin försäljning på tillväxtmarknader för att dra nytta av den organiska tillväxten i dessa regioner.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2011 klockan 08.00 (CET).