Electrolux Group rapporterar förlust för det fjärde kvartalet – drivet av Nordamerika

Electrolux Group meddelade idag att rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, för fjärde kvartalet 2023 beräknas bli cirka -0,7 miljarder kr (-0,6). Den underliggande förlusten för affärsområde Nordamerika beräknas bli cirka -1.4 miljarder kr (-1,2), drivet av intensifierad prispress, lägre volymer och förhöjda kostnadsnivåer relaterade till överföringen av spistillverkningen till en ny enhet.

Nettoomsättningen för koncernen under det fjärde kvartalet beräknas uppgå till cirka 35,6 miljarder kr (35,8), en organisk minskning med omkring 1%. Rörelseresultatet för koncernen beräknas uppgå till cirka -3,2 miljarder kr (-2,0), och inkluderar jämförelsestörande poster på cirka –2,5 miljarder kr (-1,4). Kassaflödesgeneringen var stark under kvartalet, vilket beräknas resultera i ett operativt kassaflöde efter investeringar för helåret 2023 på cirka 3 miljarder kr (-6,1).

Det främsta orsaken till förlusten i Nordamerika var intensifierad prispress och svag efterfrågan under Black Friday, såväl som under resterande delen av året. Kostnadsskillnader mellan produktion belägen i Nordamerika jämfört med vissa delar av Asien, som tidigare rapporterats, drivet av valuta, råmaterial och inflationspåverkan, har resulterat i lägre marknadsprisnivåer, särskilt inom kylskåp och frysar, som är en nyckelkategori för affärsområde Nordamerika.

Som tidigare kommunicerats påverkades resultatet i Nordamerika negativt av den slutliga överföringen av spistillverkningen till den nya fabriken i Springfield, både avseende ytterligare kostnader såväl som påverkan på produkttillgänglighet. Den gamla fabriken stängdes under kvartalet. Upprampningen av den nya Springfield-fabriken förväntas slutföras avseende volym och kostnadseffektivitet i slutet av 2024.

Genomförandet av programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika utvecklades väl under kvartalet. Den tillfälliga påverkan från överföringen av tillverkningen i Springfield resulterade dock i att kostnadsbesparingarna för koncernen som helhet för helåret 2023 var något lägre än målet på cirka 6 miljarder kr jämfört med tidigare år.

Periodens resultat för koncernen under det fjärde kvartalet kommer att påverkas negativt av en nedskrivning relaterad till skattekrediter i USA på cirka 1,2 miljarder kr. Nedskrivningen kommer inte att påverka kassaflödet.

Den negativa nettopåverkan från jämförelsestörande poster under det fjärde kvartalet på cirka 2,5 miljarder kr består av tre delar (se tabellen nedan). Utöver de två tidigare kommunicerade delarna uppgick nedskrivningar av tillgångar  i samband med etableringen av det nya affärsområdet Europa, Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern & Afrika till cirka -0,2 miljarder kr.

Orsak till jämförelsestörande post Påverkan på rörelseresultatet (avrundade belopp) Område
Utökat program för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika -2,5 Mdr kr Alla affärsområden samt koncerngemensamma kostnader
Avyttring av anläggning i Memphis +0,3 Mdr kr Affärsområde Nordamerika
Nedskrivningar -0,2 Mdr kr Affärsområde Europa
Netto jämförelsestörande poster -2,5 Mdr kr

Samtliga siffror avseende 2023 i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den slutliga rapporten för fjärde kvartalet 2023 kommer att publiceras den 2 februari 2024 omkring kl. 08.00 CET.

Electrolux kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan den slutliga rapporten för fjärde kvartalet har publicerats.

Denna information är sådan som Electrolux Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-12 16:15 CET.

För ytterligare information:

Paul Palmstedt, Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07