Electrolux beslutar om återköp av egna aktier för perioden maj-okt 2022

Styrelsen i AB Electrolux har beslutat att återköpa maximalt 8 000 000 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under perioden 2 maj 2022 fram till och med den 21 oktober 2022 till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor.

Som en följd av styrelsens översyn av kapitalstrukturen, som kommunicerades den 19 juli 2021, har styrelsen nu beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman som hölls 30 mars 2022 genom att lansera ett återköpsprogram för perioden maj – oktober 2022. Det föregående återköpsprogrammet genomfördes mellan 28 oktober 2021 och 3 februari 2022.

Styrelsen har tidigare kommunicerat sin intention att återköpa aktier under kommande år med målet att ytterligare optimera bolagets kapitalstruktur genom efterföljande indragning av aktier. Programmet om 1 250 miljoner kronor är det första steget för att nå målet om återköp av aktier uppgående till cirka 2,5 miljarder kronor fram till och med nästa årsstämma som offentliggjordes i delårsrapporten för fjärde kvartalet 2021.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av Citigroup Global Markets Europe AG (“Citigroup”) som, baserat på den handelsorder som Citigroup fått av Electrolux, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Electrolux.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter (nedan “Regelverket”) samt i enlighet med MAR och Safe harbour-förordningen.
  1. Återköpen får inledas tidigast den 2 maj 2022 och avslutas senast den 21 oktober 2022.
  1. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm, och därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i Safe harbour-förordningen iakttas.
  1. Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe harbour-förordningen.
  1. Maximalt får 8 000 000 B-aktier återköpas till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor. Bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  1. Betalning av aktier ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i Electrolux uppgår till 283 077 393, varav 8 192 348 A-aktier och 274 885 045 B-aktier. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 5 049 115 egna B-aktier.

Denna information är sådan som Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:20 CET den 29 april, 2022.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, 070-590 80 72

Paul Palmstedt, Corporate Communications, 070-593 92 82