Electrolux belastar resultatet för kv4 2021 med MUSD 85 efter skiljedom i tullfråga i USA

Electrolux belastar resultatet för fjärde kvartalet 2021 med en engångskostnad på 85 miljoner USD (727 miljoner SEK) efter att en skiljenämnd fastställt ett beslut av USAs handelsdepartement angående tullar på tvättmaskiner importerade till USA från Mexiko under 2016/2017.

Som tidigare kommunicerats, överklagade Electrolux Nordamerika ett beslut från 2017 av handelsdepartementet att belägga tvättmaskiner tillverkade av Electrolux i Mexiko och importerade till USA mellan februari 2016 och januari 2017 med en tullsats på 72,41%. Electrolux ansåg att beslutet saknade laglig grund och att en korrekt bestämd tullsats borde ha varit väsentligt lägre.

Skiljenämnden, som utsetts av NAFTA-sekretariatet att avgöra frågan, har nu avslagit överklagandet och fastställt handelsdepartementets ursprungliga beslut. Tullsatsen på 72,41% fastställdes av handelsdepartement eftersom Electrolux dåvarande externa ombud inte lämnade in efterfrågade uppgifter i rätt tid till departementet. Electrolux kommer att vidta rättsliga åtgärder för att kräva ersättning från sitt tidigare ombud för det höjda tullbeloppet och andra kostnader. Som en jämförelse har de slutliga tullsatserna efter 2016-17 uppgått till 2%-4%.

Electrolux anser att handelsdepartementet överskred sina befogenheter när Electrolux lämnade uppgifter inte accepterades. Det bör noteras att den överklagade tullsatsen enbart gäller den granskade perioden 2016/2017.

Electrolux har tidigare inte redovisat någon reserv relaterad till denna process. Även om överklaganden av administrativa beslut i sig alltid är utmanande, ansåg sig Electrolux ha starka grunder för sitt överklagande och att det var mer sannolikt än inte att bolaget skulle vinna. Eftersom ytterligare överklaganden av denna typ av skiljedomar sällan är framgångsrika kommer Electrolux att erlägga den utestående tullen och upplupen ränta. Betalning väntas ske under 2022 och fram till dess redovisas beloppet som en kortfristig skuld.

Engångskostnaden på 85 miljoner USD (727 miljoner SEK) kommer att påverka rörelseresultatet för affärsområde Nordamerika under det fjärde kvartalet 2021 och kommer att redovisas som en engångspost. Periodens resultat kommer att minskas med 63 miljoner USD (543 miljoner SEK). Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet publiceras den 28 januari 2022 kl. 08.00.

Informationen är sådan som Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-26 21:45 CET.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 

Paul Palmstedt, Electrolux Corporate Communications, 070 593 92 93