Bokslutsrapport 2003

BOKSLUTSRAPPORT 2003
Stockholm den 12 februari 2004

  • Nettoomsättningen minskade till 124.077 Mkr (133.150), men ökade 3,3% för jämförbara enheter och justerat för förändrade valutakurser
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 6,2% (6,1) exklusive jämförelsestörande poster, rörelseresultatet påverkades negativt med 930 Mkr av förändrade valutakurser
  • Nettoresultatet uppgick till 4.778 Mkr (5.095), motsvarande 15:25 kr (15:60) per aktie
  • Stark tillväxt och bättre resultat i USD för vitvaror och utomhus produkter inom Konsumentprodukter i Nordamerika
  • God utveckling för vitvaror och övriga verksamheter inom Konsumentprodukter i Europa trots en besvärlig konkurrenssituation
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 6:50 kr (6:00) per aktie, inlösen av aktier uppgående till cirka 3.000 Mkr

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på
www.electrolux.com/ir