Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 21, 2022

Stockholm, 30 maj 2022

AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 23 maj – 27 maj 2022 återköpt sammanlagt 350 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)
23/05/2022 120 000 145,0948 17 411 376,00
24/05/2022 110 000 144,4300 15 887 300,00
25/05/2022 120 000 141,5284 16 983 408,00
27/05/2022

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 27 maj 2022 till 6 621 615 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Press Hotline, Rupini Brergström, +46 8 657 65 07