Årsstämma 2012 – Inför årsstämman

Electrolux årsstämma 2012 hölls den 27 mars 2012 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande på stämman

Lyssna till VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande på stämman.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2012 och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 21 mars 2012, varvid antal eventuella biträden ska uppges.

Anmälan

Anmälan görs

  • per telefon 08 402 92 79 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller
  • skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträtts¬registrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 21 mars 2012 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Använd gärna det fullmaktsformulär som finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Inträdeskort och inregistrering

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut några dagar före stämman.

Inregistrering till stämman sker på Stockholm Waterfront Congress Centre från klockan 15.30. Dörrarna till stämmosalen öppnas klockan 16.30. Enklare förtäring serveras före stämman.

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2012

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 27 mars 2012 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

  • AB Electrolux
  • Attn: Chefsjuristens kontor
  • 105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 7 februari 2012.

Bilder
Electrolux Årsstämma 2012

Electrolux Årsstämma 2012

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Dokument
Pressmeddelande: Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2012 27 mars, 2012 - Språk: Svenska 27 mars, 2012 Svenska
Dagordning 27 mars, 2012 - Språk: Svenska 27 mars, 2012 Svenska
Bilaga A till dagordningen 27 mars, 2012 - Språk: Svenska 27 mars, 2012 Svenska
Bilaga B till dagordningen 27 mars, 2012 - Språk: Svenska 27 mars, 2012 Svenska
Översikt Electrolux förslag till aktieprogram för 2012 22 mars, 2012 - Språk: Svenska 22 mars, 2012 Svenska
Electrolux Årsredovisning 2011 2 mars, 2012 - Språk: Svenska 2 mars, 2012 Svenska
Revisorsyttrande 2011 – Ersättningsriktlinjer 2 mars, 2012 - Språk: Svenska 2 mars, 2012 Svenska
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2012 enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning 2 mars, 2012 - Språk: Svenska 2 mars, 2012 Svenska
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2012 17 februari, 2012 - Språk: Svenska 17 februari, 2012 Svenska
Valberedningens motiverade yttrande 2012 17 februari, 2012 - Språk: Svenska 17 februari, 2012 Svenska
Valberedningens rekommendation – styrelseledamöters aktieinnehav 2012 17 februari, 2012 - Språk: Svenska 17 februari, 2012 Svenska
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen 2012 17 februari, 2012 - Språk: Svenska 17 februari, 2012 Svenska
Proxy Form AGM 2012 17 februari, 2012 - Språk: English 17 februari, 2012 English
Fullmaktsformulär årsstämma 2012 17 februari, 2012 - Språk: Svenska 17 februari, 2012 Svenska
Kallelse till årsstämman 2012 17 februari, 2012 - Språk: Svenska 17 februari, 2012 Svenska
Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i AB Electrolux 17 februari, 2012 - Språk: Svenska 17 februari, 2012 Svenska
Pressmeddelande: Ronnie Leten och Fredrik Persson föreslås som nya styrelseledamöter i Electrolux 15 februari, 2012 - Språk: Svenska 15 februari, 2012 Svenska
Pressmeddelande: VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ELECTROLUX ÅRSSTÄMMA 2012 23 september, 2011 - Språk: Svenska 23 september, 2011 Svenska
Läs mer om Electrolux Årsstämma 2012
10 april, 2012

Årsstämma 2012

10 april, 2012

Årsstämman i AB Electrolux hölls tisdagen den 27 mars 2012 klockan 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 27 mars 2012 i Stockholm.

Läs mer
17 februari, 2012

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

17 februari, 2012

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma tisdagen den 27 mars 2012 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer
17 februari, 2012

Valberedning 2012

17 februari, 2012

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har utsetts.

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 27 mars att Ronnie Leten och Fredrik Persson väljs in som nya styrelseledamöter.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har nu utsetts.

Läs mer