Årsstämma 2012 – Inför årsstämman

Electrolux årsstämma 2012 hölls den 27 mars 2012 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande på stämman

Lyssna till VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande på stämman.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2012 och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 21 mars 2012, varvid antal eventuella biträden ska uppges.

Anmälan

Anmälan görs

  • per telefon 08 402 92 79 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller
  • skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträtts¬registrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 21 mars 2012 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Använd gärna det fullmaktsformulär som finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Inträdeskort och inregistrering

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut några dagar före stämman.

Inregistrering till stämman sker på Stockholm Waterfront Congress Centre från klockan 15.30. Dörrarna till stämmosalen öppnas klockan 16.30. Enklare förtäring serveras före stämman.

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2012

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 27 mars 2012 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

  • AB Electrolux
  • Attn: Chefsjuristens kontor
  • 105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 7 februari 2012.