VD och koncernchef Keith McLoughlin kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2015

Fortsatt återhämtning av resultatet inom våra största affärsområden

Våra största affärsområden, Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika, fortsatte att visa en god utveckling och rörelseresultaten förbättrades väsentligt jämfört med föregående år. Verksamheten inom Professionella Produkter visade rekordresultat, medan svaga makroekonomiska förhållanden i Brasilien påverkade rörelseresultatet för Vitvaror Latinamerika negativt. Electrolux rörelseresultat för fjärde kvartalet 2015 uppgick till -202 miljoner kronor och inkluderar kostnader om 1,659 miljoner kronor som relaterar till det ej genomförda förvärvet av GE Appliances. Exklusive dessa kostnader var rörelsemarginalen 4,6 procent. Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 1,6 miljarder kronor, eller drygt 3 miljarder kronor exklusive nämnda kostnader.

Efterfrågan på vitvaror fortsatte att förbättras på alla marknader i Västeuropa, och var särskilt stark i Norden, Spanien och Storbritannien. Flertalet marknader i Östeuropa, med undantag för Ryssland och Ukraina, visade tillväxt. På dessa marknader visade Vitvaror EMEA en god organisk tillväxt, och stärkte sina marknadsandelar inom lönsamma kundsegment som inbyggnadskök och tvättprodukter. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 7,4 procent – den högsta nivån sedan 2010. Vi bedömer att den västeuropeiska marknaden kommer att växa med 2-3 procent under 2016 och att marknaden i Östeuropa växer med cirka 2 procent. Utvecklingen i Ryssland och Ukraina är dock mycket osäker.

Verksamheten i Nordamerika fortsatte att förbättras under kvartalet. Högre försäljningsvolymer inom de flesta produktkategorier och en förbättrad produktmix bidrog till resultatet. Lönsamheten inom kyl och frys är återställd, och arbetet med att öka effektiviteten i den nya spisfabriken i Memphis visar framsteg. Den amerikanska marknaden visade en stark avslutning på året och vi förväntar oss att marknaden förblir stabil under 2016, och bedömer att efterfrågan på vitvaror ökar med 3–4 procent.

Fortsatt svaga marknadsförhållandena i Brasilien påverkade rörelseresultatet för Vitvaror Latinamerika och våra försäljningsvolymer minskade under kvartalet. För att motverka effekterna av den svaga marknaden och negativa valutakursförändringar har Electrolux höjt priserna och strukturellt minskat kostnaderna. I viss mån motverkades den svaga tillväxten i Brasilien av att andra marknader i Latinamerika som exempelvis Argentina, visade positiv tillväxt. De makroekonomiska utsikterna för Brasilien under 2016 är fortsatt svaga.

Under kvartalet initierades ett kostnadsbesparingsprogram för att förbättra lönsamheten inom Dammsugare och småapparater. Verksamheten har påverkats av lägre försäljningsvolymer på ett flertal viktiga marknader och av negativa effekter av valutakursförändringar. Vi bedömer att dessa besparingsåtgärder kommer att ge full effekt från slutet av 2016 och bidra med årliga kostnadsbesparingar om 120 Mkr.

I december beslutade GE att säga upp avtalet om förvärvet av GE Appliances. Även om vi är besvikna över att förvärvet inte genomförs, är vi övertygade om att Electrolux har mycket goda förutsättningar att fortsätta att växa och utveckla sin ställning som en ledande, global leverantör av vitvaror. Electrolux strategi att växa lönsamt inom lovande segment och produktkategorier samt på tillväxtmarknader ligger fast. En stabil balansräkning och vår förmåga att generera starka kassaflöden skapar goda förutsättningar för att genomföra vår strategi.

Nu är det rätt tidpunkt för mig att lämna över stafettpinnen till Jonas Samuelson, min efterträdare som VD och koncernchef, och återvända till min familj i USA. Jonas har mycket god kännedom om bolaget och erfarenhet från flera viktiga positioner. Jag är övertygad om att Jonas med sin bakgrund är rätt person att leda Electrolux. Jonas kommer att fortsätta genomföra vår strategi att vara ett konsumentdrivet bolag som kan dra nytta av sin globala styrka och närvaro, med ett starkt fokus på att generera värde för våra aktieägare.

Stockholm den 28 januari 2016

Keith McLoughlin

Verkställande direktör och koncernchef

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 klockan 08.00 (CET).