Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlin kommenterar resultatet för andra kvartalet 2014

Fortsatt återhämtning i resultatet på våra största marknader

Vår verksamhet i Europa fortsatte att förbättras under andra kvartalet, och rörelseresultatet ökade väsentligt jämfört med motsvarande period ifjol. Samtidigt fortsätter Nordamerika att uppvisa en positiv trend. Verksamheten i Latinamerika utvecklades förhållandevis väl, på en vikande marknad. Sammantaget ökade koncernens rörelseresultat till 1 167 miljoner kronor, med ett starkt kassaflöde som uppgick till 3,3 miljarder kronor.

Rörelseresultatet i EMEA förbättrades väsentligt som ett resultat av det pågående kostnadsbesparingsprogrammet och av en förbättrad produktmix inom bland annat inbyggnadsprodukter för kök. Marknadsutvecklingen i Europa fortsatte att uppvisa en splittrad bild. I Spanien, Portugal och Storbritannien ökade efterfrågan under andra kvartalet, medan den försvagades i Frankrike och i Norden. Vår bedömning kvarstår att efterfrågan i Europa kommer att växa med 1-3 procent under 2014.

Som tidigare kommunicerats har vi slutfört översynen av vår tillverkning i Italien. I maj träffade vi ett avtal med italienska fackföreningar och myndigheter. Avtalet medför en väsentlig minskning av våra kostnader och bidrar till arbetet för att återställa den långsiktiga lönsamheten inom Vitvaror EMEA.

Som förväntat fortsatte mixen att förbättras i vår nordamerikanska verksamhet. Vi har ett starkt fokus på att växa i premiumsegmenten, inom exempelvis köksprodukter och kylskåp. Försäljningsvolymerna inom vitvaror fortsatte att öka. Vår totala försäljningsvolym minskade dock, främst på grund av lägre försäljning av luftkonditioneringsutrustning. Försäljningsvolymerna under kvartalet påverkades också negativt av en brand hos en av våra leverantörer för komponenter till kylskåp och tvättmaskiner. Marknaden för vitvaror i USA fortsätter att visa en återhämtning, drivet av både ökad efterfrågan på ersättningsprodukter och på produkter för nybyggnation. Sammantaget väntas tillväxten inom vitvaror i Nordamerika uppgå till 4 procent under 2014.

Försäljningsvolymerna i Latinamerika började försvagas redan under andra halvåret 2013. Under våren försämrades den makroekonomiska utvecklingen ytterligare, vilket medförde att försäljningen minskade betydligt under andra kvartalet 2014. Nedgången förstärktes ytterligare av att fotbolls-VM påverkade försäljningen negativt. För att motverka effekterna av den svaga marknadsefterfrågan har vi vidtagit åtgärder för att anpassa och minska kostnaderna. Vi har också höjt priserna för att kompensera för negativa effekter av valutakursförändringar och högre inflationstakt. Vår bedömning är att tillväxten i Latinamerika kommer att fortsätta på medellång till lång sikt, men det är svårt att förutspå utvecklingen på kort sikt.

Koncernens lönsamhet har förbättrats, under det andra kvartalet såväl som för det första halvåret jämfört med motsvarande period 2013. Vi fortsätter att lansera nya, innovativa produkter samtidigt som den globala tillverkningsstrukturen optimeras med ett starkt fokus på kostnadseffektivitet. Därigenom skapas förutsättningar för att fortsätta generera stabila kassaflöden och aktieägarvärde.

Stockholm den 18 juli 2014

Keith McLoughlin
Verkställande direktör och koncernchef

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 klockan 07.51 (CET).