Electrolux VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar resultatet för första kvartalet 2016

Electrolux presenterar positiv resultatutveckling

Electrolux rörelseresultat om 1 268 Mkr första kvartalet 2016 mer än fördubblades jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vitvaror EMEA fortsatte att visa en stark utveckling och redovisade en rörelsemarginal på över 6 procent för kvartalet och de senaste 12 månaderna. Verksamheten inom Vitvaror Nordamerika redovisade en stark resultatåterhämtning jämfört med det svaga första kvartalet i fjol. Resultatutvecklingen för Professionella Produkter var fortsatt positiv och resultaten för verksamheterna i Asien Stillahavsområdet och Dammsugare och småapparater visade också förbättringar. Verksamheten på den viktiga latinamerikanska marknaden påverkades fortsatt av svaga marknadsförhållanden och negativa valutakursrörelser.

Efterfrågan på vitvaror fortsatte att förbättras i Västeuropa, och var särskilt stark i Italien, Tyskland och Storbritannien. Flertalet marknader i Östeuropa visade också tillväxt. Efterfrågan i Ryssland stabiliserades på en låg nivå efter den kraftiga marknads-nedgången under 2015. Electrolux stärkte sina marknadsandelar inom viktiga segment som inbyggnadskök och tvättprodukter. En organisk tillväxt på 7 procent, ett resultat av högre volymer och förbättrad mix, bidrog tillsammans med ett starkt fokus på kostnadseffektiviseringar till resultatutvecklingen. Vi står fast vid vår bedömning att marknadsefterfrågan på vitvaror i Västeuropa kommer att växa med 2-3 procent och att marknaden i Östeuropa växer med cirka 2 procent under 2016.

Vår verksamhet i Nordamerika fortsatte att förbättras och resultatet ökade väsentligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. En organisk försäljningstillväxt om 6 procent och förbättrad kostnadseffektivitet bidrog till resultatutvecklingen. Arbetet med att stabilisera och öka effektiviteten inom tillverkningen i spisfabriken i Memphis utvecklas enligt plan. Den amerikanska marknaden för vitvaror fortsatte att visa en stabil volymtillväxt och ökade med 8 procent under första kvartalet. Vi bedömer därför nu att efterfrågan på vitvaror för helåret 2016 ökar med 4–5 procent.

Svaga marknadsförhållanden och negativa valutakursrörelser fortsatte att påverka resultatutvecklingen för Vitvaror Latinamerika. Marknadsefterfrågan på flertalet marknader i Latinamerika minskade väsentligt jämfört med föregående år. Electrolux försäljningsvolymer sjönk men marknadsandelarna var stabila. För att motverka effekterna av den svaga marknaden och de negativa valutakursförändringarna fortsatte vi att minska de fasta kostnaderna och höja priserna. Vi bedömer att marknadsefterfrågan i Latinamerika, särskilt i Brasilien, fortsätter att vara svag under 2016.

Rörelseresultatet i Asien/Stillahavsområdet förbättrades som ett resultat av god utveckling i Australien, Nya Zeeland och Sydostasien. Resultatet förbättrades också till följd av de åtgärder vi genomför i Kina för att öka lönsamheten med en översyn och neddragning av verksamheten. Detta arbete fortsätter. Verksamheten inom Dammsugare och småapparater påverkades positivt av kostnadsneddragningar och ökad försäljning inom mer lönsamma produktkategorier och marknader. Professionella Produkter fortsätter att redovisa en uppåtgående trend med lönsam tillväxt inom både tvätt- och köksutrustning.

Vi fortsätter att fokusera på att förbättra koncernens rörelsemarginal. Genom bland annat modularisering och automation inom tillverkningen ökar produktkostnads-effektiviteten, samtidigt som vi lanserar innovativa produkter för förstklassiga kundupplevelser. Vårt arbete för att förbättra lönsamheten och motverka effekterna av de svåra marknadsförhållandena i Latinamerika fortsätter med full kraft. Programmet för att fokusera och stärka verksamheten inom Dammsugare och småapparater har också hög prioritet.

Stockholm 28 april 2016

Jonas Samuelson

VD och koncernchef

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 klockan 08.00 (CET).