Electrolux Group delårsrapport för första kvartalet 2023

Sammanfattning av första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen ökade till 32 734 Mkr (30 118), vilket motsvarar en organisk tillväxt om 2,2%. Pris var fortsatt starkt, samtidigt som en svagare marknadsefterfrågan ledde till lägre volymer för koncernen som helhet. Nya produkter bidrog till högre volymer och ökade marknadsandelar för affärsområdena Nordamerika och Latinamerika.
  • Rörelseresultatet uppgick till -256 Mkr (1 575), vilket motsvarar en marginal om -0,8% (5,2). Rörelseresultatet inkluderade en engångspost om -561 Mkr (656), som för första kvartalet 2023 avsåg upphörandet av produktionen vid fabriken i Nyíregyháza i Ungern under 2024. Exklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 305 Mkr (919), vilket motsvarar en marginal om 0,9% (3,1).
  • Minskningen jämfört med föregående år av det underliggande rörelseresultatet berodde främst på lägre volymer. Nordamerikas resultat förbättrades betydligt sekventiellt, även om affärsområdet fortfarande redovisade en förlust för kvartalet. Programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika fortskrider enligt plan och hade en positiv påverkan.
  • Periodens resultat uppgick till -588 Mkr (950) och resultatet per aktie var -2,18 kr (3,40).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar var -5 092 Mkr (-5 280).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Vår främsta prioritering för 2023 är en framgångsrik implementering av programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika. Jag är därför nöjd med att genomförandet går enligt plan med en positiv påverkan i kvartalet. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades sekventiellt till 305 Mkr under första kvartalet 2023 jämfört med -612 Mkr under fjärde kvartalet 2022, framför allt drivet av affärsområde Nordamerika. Den organiska försäljningstillväxten för kvartalet var 2,2%. Vår starka prisexekvering fortsatte medan volymerna minskade till följd av en svagare marknadsefterfrågan jämfört med förra året. Konsumenternas minskade köpkraft satte också press på försäljningsmixen.

Vår strategi med ett konsekvent fokus på innovation och effektivitet har under senare år gett goda finansiella resultat i tre av våra fyra affärsområden. Det är vårt nordamerikanska affärsområdes rörelsemarginal som har utmanats, vilket har påverkat vår förmåga att uppnå koncernens finansiella mål. Investeringarna i modulariserade produktarkitekturer och i högautomatiserade och moderna fabriker har lagt grunden till att lyfta vårt resultat och åtgärda både de tillfälliga kostnadsutmaningarna och de mer strukturella hindren för lönsamhet i Nordamerika. Jag är nöjd över att se de framsteg som har gjorts under kvartalet.

Kapitalmarknadsuppdateringen den 20 mars fokuserade på vår väg mot att nå en rörelsemarginal om minst 6% på medellång sikt, både för koncernen och för affärsområde Nordamerika. En viktig komponent är det förväntade resultatbidraget från kostnadsbesparingsprogrammet om över 7 Mdr kr under 2024 jämfört med 2022, varav 4-5 Mdr kr förväntas under 2023. Åtgärderna och utvecklingen under första kvartalet är helt i linje med vår kostnadsbesparingsplan för helåret 2023.

Ett annat viktigt bidrag till resultatet för att nå en rörelsemarginal för koncernen om minst 6% på medellång sikt är kommersiell tillväxt i samtliga fyra affärsområden. Detta möjliggörs framför allt genom att dra fördel av nyligen gjorda investeringar i innovativa, modulariserade produktarkitekturer som har resulterat i mycket konkurrenskraftiga produkter. Vad gäller Nordamerika är avsikten att växa i kategorier med högre värde, och redan nu vinner de lanserade nya produkterna på marknaden med branschledande konsumentbetyg. Detta, i kombination med betydande operativa förbättringar och kostnadsförbättringar, gör att jag är övertygad om vår förmåga att väsentligt förbättra lönsamheten i Nordamerika.

Tillväxt på eftermarknaden är också en viktig komponent för kommersiell tillväxt för koncernen. Eftermarknadsverksamheten har dessutom mer än fyra gånger högre vinstmarginal än vitvaruverksamheten. Electrolux avser att öka eftermarknadsförsäljningen till cirka 10% av koncernens försäljning 2025, från omkring 7% 2022.

Hållbarhet är centralt i vår strategi och jag är stolt över att vi har uppnått båda våra vetenskapligt baserade mål för 2025 tre år före utsatt tid. Vi var inte bara ett av de 100 första företagen att formulera ett globalt ambitiöst klimatmål, utan vi är också bland de allra första företagen att uppnå det.

Utsikterna för både affärsverksamheten och marknaden för helåret 2023 som gavs i rapporten för fjärde kvartalet 2022 är oförändrade.

Jag är övertygad om att vi har rätt strategi och den erfarenhet och organisationsstruktur som behövs för att kunna navigera i en snabbt föränderlig värld och ta vara på möjligheterna för att uppnå våra finansiella mål.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 april kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson, Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg och Anna Ohlsson-Leijon, Chef för Commercial & Consumer Journey.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/z6tdbuoz

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BI3b5735a6e6734367af19229c58b765d7

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations

+46 70 590 80 72

Electrolux Group pressjour

+46 8 657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08.00 CET.