Bokslutsrapport 2011

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 369 Mkr (27 556) och periodens resultat till 221 Mkr (677), vilket motsvarar 0,77 kr (2,38) per aktie.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 441 Mkr (1 714), motsvarande en marginal på 5,1% (6,2) exklusive jämförelsestörande poster och engångskostnader.
 • Kostnader av engångskaraktär uppgick till 825 Mkr avseende åtgärder för att minska bemanningen på 635 Mkr och WEEE-relaterade kostnader på 190 Mkr för tidigare år.
 • De flesta av koncernens verksamheter visade stabila resultat under tuffa mark­nadsförhållanden.
 • Verksamheten i Nordamerika påverkades negativt av lägre volymer och högre kostnader för råmaterial.

Sammanfattning av helåret 2011

 • Nettoomsättningen ökade med 1,9% i jämförbara valutor.
 • Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster och kostnader av engångskaraktär uppgick till 3,9% (6,1).
 • Prispress och ökade kostnader för råmaterial hade en negativ inverkan på rörelseresultatet.
 • Förvärv av vitvaruföretagen Olympic Group i Egypten och CTI i Chile.
 • Arbetet med att minska rörelsekapitalet har bidragit till en solid balansräking.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2011 på 6,50 (6,50) kr per aktie.
 • Styrelsen föreslår ett förnyat mandat på årsstämman för återköp av egna aktier.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 2 februari 2012 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Infor­mation.

En presentation av koncernens fjärde kvartal och helåret 2011 kom­mer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir